Popis, kažnjavanje i sever Kosova: Klikbajt

Image

„Popis stanovništva na severu, ko odbije biće kažnjen“ – glasio je naslov video priloga portala „Atv“ od 3. marta, koji izveštava na albanskom jeziku. Tekst sa ovim naslovom preneli su i portali „Veriu info“, „Mitropol“, kao i „Gazeta Metro“. Međutim, utvrdili smo da je naslov neprecizan, jer se kažnjavanje u slučaju odbijanja da se učestvuje u popisu kosovskih vlasti ne tiče samo severa Kosova, već svakog ko to učini.

Da je tako potvrđuje i sam Atv u svom tekstu.

Nakon izjave sagovornika iz civilnog sektora sa severa Kosova, koji je naveo da će biti izazovno da se popis sprovede na severu i da ne treba očekivati da će građani sa severa biti deo ovog procesa, posebno nakon nezadovoljstva zbog odluke Centralne banke Kosova, Atv navodi:

„Međutim, svako ko na kraju odbije da se registruje kao stanovnik države može biti kažnjen velikim sumama novca“.

U nastavku to potvrđuje i Ili Šalja, menadžer projekta popisa stanovništva.

On navodi da je popis obavezan, a da su kazne propisane i za popisivače i za građane ukoliko odbiju da daju informacije potrebne za popis:

„Postoje dva načina. Načini su određeni zakonom, počevši od 2.000 evra do 20.000 evra je kazna“.

Da je kažnjavanje planirano samo za sever u slučaju odbijanja popisa, nije precizirano ni u video prilogu Atv-a.

Sa druge strane, Statistička agencija Kosova je pitanje učestvovanja u popisu pojasnila i na svojoj zvaničnoj internet stranici:

„Svaki stanovnik Republike Kosovo je dužan da prilikom registracije da službeniku za registraciju sve tačne podatke za sebe i svoje srodnike. Informacije koje se traže u upitnicima Popisa stanovništva moraju biti date na potpun, tačan i pouzdan način. Neučestvovanje je protivzakonito“.

Da je odbijanje učestvovanja u popisu protivzakonito i da je kažnjavanje moguće, a da se tiče svakog ko odbije da učestvuje u popisu, precizirano je i u zakonu br. 08/L-114 „Zakon o registraciji stanovništva, porodičnoj ekonomiji i stanovanju“.

U članu 23. ovog zakona navodi se (tekst je originalno preuzet iz zakona, bez bilo kakvih izmena):

  1. Osoblje angažovano u Popis, za svaku povredu pravila iz člana 9. ovog zakona, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od trideset (30) evra do dve hiljade (2.000) evra.
  2. Izuzev podataka iz člana 4. stav 3. ovog zakona, lice koje odbije da pruži podatke koje traži popisivač ili drugo ovlašćeno lice za Popis utvrđenih u članu 4. ovog zakona ili svesno daje nepotpune i netačne informacije, kazniće se novčanom kaznom:
    2.1. fizičko lice i odgovorno lice pravnog lica u iznosu trideset (30) evra do dve hiljade (2.000) evra;
    2.2. fizičko lice koje se bavi individualnim preduzetništvom u iznosu od dvesta (200) evra do pet hiljada (5.000) evra;
    2.3. pravno lice iznosu od petsto (500) evra do dvadeset hiljada (20.000) evra.

Podsetimo, poslednji popis stanovništva na Kosovu održan je 2011. godine koji su Srbi bojkotovali. Novi je u više navrata najavljivan i pomeran, a prema sadašnjim zvaničnim informacijama – trebalo bi da se održi u periodu od 5. aprila do 17. maja, na celoj teritoriji Kosova.


Image Not Found
Ovaj sadržaj je finansirala Evropska unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost partnera i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Image Not Found
Ovaj sadržaj je podržao CFI – Développement Médias. CFI zadržava svoju autonomiju od izrade ovog sadržaja.