16:18, 15.09.2021Izvor: RTV KiM

Neadekvatna primena Zakona o zaštiti od diskriminacijePravno gledano, pred zakonom su svi jednaki, svi imaju ista prava i obaveze, jednako pravo na zaštitu i na isti tretman, rekao je kosovski ombudsman Naim Ćeljaj na okruglom stolu koji je održan u Prištini na temu "Izazovi pravosudnog sistema u primeni Zakona o zaštiti od diskriminacije".

neadekvatna-primena-zakona-o-zastiti-od-diskriminacije

RTV KiM

Ćeljaj je konstatovao da je Zakon o diskriminaciji "prilično uređen, ali da postoje problemi u njegovom sprovođenju".

Do diskriminacije može doći u svim oblastima društvenog života. Ona predstavlja suprotnost jednakosti koja podrazumeva isti tretman, kao i jednake mogućnosti za sve ljude, rečeno je na okruglom stolu u Prištini.

„Diskriminacija je društveno neprihvatljiva pojava, jer predstavlja povredu principa jednakosti, jednog od najvažnijih pravnih i moralnih principa“, poručio je ombudsman Ćeljaj.

„Institucija Ombudsmana (IO) je ovlašćena da istražuje i deluje na osnovu žalbe koja joj je upućena od stane nekog subjekta u javnom sektoru, dok je rad ombudsmana u privatnom sektoru ograničen. Imamo pravo da dajemo preporuke. Takođe, naš cilj je da ustanovimo koliko se Zakon o diskriminaciji primenjuje u praksi, ali i da ga promovišemo, kako bi građani bilo što više upućeni u svoja prava“, kazao je Ćeljaj.

Direktorka Odeljenja za zaštitu od diskriminacije, Merita Sulja, rekla je da je zabeležen mali broj slučajeva diskriminacije od dana kada je Zakon o diskriminaciji usvojen 2015. godine.

„Od januara do septembra 2021. godine, podneto je 109 žalbi. Istraženo je 80, dok je 21 žalba bila neprihvatljiva. Tokom 2020. godine bilo je 105 žalbi, gde su stranke ukazivale da su žrtve diskriminacije, ali su 33 bile neprihvatljive. U 2019. godini bilo je 129 žalbi, od koji je 100 istraženo, a 29 je bilo neprihvatljivo. Tokom 2018. godine primljeno je 189 žalbi, a 98 je bilo istraženo“, navela je ona.

Zamenica glavnog državnog tužioca, Sevdije Morina, kazala je da na slučajeve utvrđivanja diskriminacije utiče nedovoljno priloženih dokaza od strane podnosilaca žalbi.

„Ukoliko stranke koje su podnele žalbu tokom procesa suđenja ne dostave adekvatne dokaze da je došlo do diskriminacije, dolazi do odugovlačenja samog procesa i njegovog odlaganja“, kazala je ona.

Uloga Ustavnog suda jeste unapređenje sudske prakse i poštovanje različitosti, rekla je predsednica Ustavnog suda u Prištini, Gresa Caka Nimani.

„Moramo svaki slučaj diskriminacije podjednako da vrednujemo, da svaki slučaj istražimo i ustanovimo da li ima diskriminacije ili ne“, dodala je ona.

Žrtve diskriminacije mogu zahtevati da se o njihovim pravima odluči u odgovarajućem sudskom postupku: parničnom, krivičnom ili prekršajnom.

Tužba za diskriminaciju može se podneti najkasnije pet godina od dana kada je oštećeno lice diskriminisano.

Svako fizičko ili pravno lice može podneti žalbu ovim povodom Instituciji ombudsmana lično, slanjem poštom ili faksom. Žalbe moraju biti obrazložene i praćene relevantnom dokumentacijom.

One mogu biti i anonimne, a postupak ispred IO je besplatan. IO je pripremila i objavila Priručnik za zaštitu od diskriminacije sa ciljem da se diskriminacija lakše prepozna, stekne uvid u njenu štetnost i razorne posledice koje ima na društvo.

Vrste diskriminacije:

• neposredna diskriminacija - kada se neko lice tretira na manje povoljan način, nego što se tretira ili je bilo tretirano neko drugo lice u uporedivoj situaciji;

• posredna diskriminacija - kada je neka naizgled nepristrasna odredba, kriterijum, stavila ili će staviti neko lice u neravnopravni položaj;

• diskriminacija na osnovu asociranja (povezanosti) - diskriminacija po nekom pravnom zaštićenom osnovu, etiketiranje lica koje ne pripada određenoj grupi;

• diskriminacija u smislu zaštićene osnove - neobezbeđivanje razumnih uslova osobama sa ograničenim sposobnostima u skladu sa njihovim specifičnim potrebama;

• diskriminacija na osnovu percepcije - tretman na osnovu nekog pretpostavljenog ličnog svojstva koje to lice nema;

• višestruka diskriminacija - zasnovana na bilo kojoj kombinaciji po pravno zaštićenim osnovama;

• povreda načela jednakih prava i obaveza spada u kršenje principa jednakog tretmana po pravnom osnovu.


Tagovi: KosovoOmbudsman

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije