N1: Šta sadrži nemački nacrt Statuta Zajednice srpskih opština

Nemačka fondacija “Fridrih Ebert” radi na predlogu Nacrta statuta Zajednice srpskih opština. U javnosti su u opticaju dva nacrta tok dokumenta, od kojih N1 objavljuje onaj na kojem ...
Image

Sledi Nacrt statuta ZSO do kojeg je došao N1, a koji se sastoji od ukupno 21 člana:

Član 1.

Definicija

Zvaničan naziv Asocijacije je: Asocijacija opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo. Asocijacija je ne-profitabilna organizacija i ima status pravnog lica. Osnovana je od opština sa srpskom većinom na Kosovu i zastupa njihove interese. Ima svoj žiro račun i amblem na kome piše “Asocijacija opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo”. Aktivnosti Asocijacije baziraju se na načelo voluntarizma njenih članova, lokalne autonomije, decentralizacije i subsidijarnosti. Sedište Asocijacije je u Opštini Gračanica.

Član 2.

Ciljevi i objektivi

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Evropske povelje o lokalnoj autonomiji, glavni ciljevi i objektivi Asocijacije su:

– saradnja između opština sa srpskom većinom,

– jačanje lokalne demokratije.

– lokalni ekonomski razvoj,

– poboljšanje stanja u obrazovanju i istraživanju;

– poboljšanje stanja u lokalnom primarnom i sekundarnom zdravstvu;

– među-opštinska saradnja u urbanom i ruralnom planiranju;

– povećanje blagostanja građana i poboljšanje lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu;

– zastupanje interesa opština sa srpskom većinom pred centralnim institucijama;

Član 3.

Sastav

Asocijacija se sastoji od opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo. Svaka druga opština koja prihvata odredbe utvrđene ovim statutom može biti deo Asocijacije. Odluku o članstvu u Asocijaciji donosi Skupština dotične opštine. Odluka o članstvu mora biti potvrđena od strane Skupštine Asocijacije.

Član 4.

Prestanak članstva

Članstvo u Asocijaciji prestaje:

– Povlačenjem opštine članice.

– Isključenjem od Asocijacije. (Isključenje mora biti usvojeno glasanjem 2/3 članova Skupštine Asocijacije); (Isključenje će se učiniti ukoliko opština krši odredbe statuta Asocijacije).

Član 5.

Ovlašćenja Asocijacije su sledeća:

– Organizuje i promoviše saradnju između lokalnih organa vlasti opština sa srpskom većinom.

– Zalaže se za jačanje lokalne demokratije.

– Pruža organizacionu i pravnu pomoć lokalnim organima vlasti.

– Organizuje i koordinira stručne obuke za svoje članove.

– Organizuje i koordinira protok informacija za svoje članove i izdaje svoje publikacije.

– Analizira situaciju u opštinama i daje preporuke ovlašćenim organima u cilju poboljšanja stanja.

– Koordinira i podstiče zajedničke aktivnosti opština u oblasti obrazovanja u skladu sa zakonom.

– Koordinira i olakšava izradu zajedničkih strateških politika na unapređenju obrazovanja.

– Koordinira i olakšava zajedničke aktivnosti opština u primarnom i sekundarnom zdravstvu, u skladu sa zakonom.

– Koordinira i olakšava izradu zajedničkih strateških politika na unapređenju zdravstva.

– Pomaže opštinama u donošenju zajedničkih mera u promovisanju zdravstvene nege.

– Pomaže opštinama u realizaciji zajedničkih kulturnih aktivnosti i promovisanju kulture.

– Pomaže u razvoju zajedničkih dugoročnih politika koje uključuju zaštitu i promovisanje kulturnog nasleđa.

– Koordinira aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja.

– Koordinira saradnju opština u zajedničkim investicijama, strateškom planiranju i lokalnom razvoju.

– Pomaže u izradi projekata za korišćenje lokalnih ekonomskih resursa, korišćenje ljudskih i finansijskih izvora u cilju povećanja kvaliteta ekonomskih usluga.

– Izrađuje zajedničku platformu za sve opštine, kako bi povećale njihov lokalni razvoj i nadgleda sprovođenje zajedničkih aktivnosti.

– Promoviše saradnju opština u oblasti ruralnog i urbanog planiranja.

– Pomaže u pripremi određenih planova za veće prostorije, za planiranje stambenih politika, industrijskih zona.

– Priprema strateške politike za pomaganje urbanog i ruralnog planiranja opština.

– Predlaže potrebne mere za povratak raseljenih.

– Pomaže u poboljšanju lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu.

– Pomaže razvoj i olakšavanje istraživačkih i razvojnih delatnosti.

– Promoviše, afirmira i zagovara pitanja od zajedničkog interesa za svoje članove.

– Uspostavlja odnose i stupa u aranžmane saradnje sa asocijacijama drugih opština, domaćih i međunarodnih.

– Pruža druge usluge za svoje članove, u skladu sa zakonima Kosova.

– Monitoriše, po potrebi, sprovođenje objektiva Asocijacije.

2. Obavlja druge dodatne aktivnosti, koje joj se mogu delegirati od centralnih organa vlasti.

Član 6.

Organizaciona struktura

Rukovodeći organi Asocijacije su:

– Skupština Asocijacije.

– Predsednik Asocijacije.

– Potpredsednik Asocijacije.

– Savet Asocijacije.

– Odbor Asocijacije.

– Kancelarija Asocijacije za žalbe.

Dokument koji je objavio portal Nova pročitajte OVDE.


*Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala Kontakt Plus radija, nije dozvoljeno bez navođenja izvora.